پاورپوینت توضیحاتی در باره دستورات شرطی

پاورپوینت توضیحاتی در باره دستورات شرطی

پاورپوینت توضیحاتی در باره دستورات شرطی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 23 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

همان طور که گفته شده ساختار انتخابی If \thenفقط در صورت برقرار بودن شرط عملی را انجام می دهد

اما ساختار انتخاب If/then /elseاین امکان رابه برنامه نویس میدهد که تعیین کند چه اعمالی در برقرار بودنشرط اجرا شوند وچه اعمالی در حالت برقرار نبودن شرط به اجرا در آیند

ساختار تو در توی if/then /else برای تست چندین شرط با قرار دادن ساختارهای if/then/elseدر درون ساختار های if/then/elseدیگر است

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

در مرحله کد نویسی

مرحله اجرای برنامه 

ساختار شرطی را من توان در یک خط نوشت در مرحله طراحی

مرحله کد نوسی

در مرحله اجرا

نتیجه اجرا

فلوچات دستورات تک ساختی شرطی

ساختار انتخاب If/then/else

اعدادی که بر 2 بخشپذیر است

فلوچات if/then/else

دستورات شرطی تو در تو

طراحی برنامه

کد نویسی برنامه

ساختار چند انتخابیselect case

طراحیselect case  

کد نویسی برنامه

اجرای برنامه

فلوچارت select case