پاورپوینت تجهیز کارگاه

پاورپوینت تجهیز کارگاه

پاورپوینت تجهیز کارگاه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 87 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

تجهیز کارگاه : عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت برای دوره اجرا انجام شود.

انوع تجهیز:

تجهیز اولیه: اقدامات اولیه برای تجهیز کارگاه اصلی

امکانات ضروری تجهیز اولیه

ابزار الات

محل اسکان و دفاتر کار

تسهیلات لازم جهت تهیه غذا

انبار لوازم

ایجاد راههای اولیه دسترسی

مدت زمان تجهیز کارگاه اولیه یک سوم یا یک چهارم مدت زمان تجهیز ثانویه است.

تجهیز ثانویه: مجموعه عملیات جهت انجام امور موضوع پیمان

در ادامه تجهیز اولیه و تکمیل کننده آن بوده

تامین محل اسکان و دفاتر کار با برپایی ساختمانهای دائم و پیش ساخته

عریض تر نمودن راههای دسترسی

سازماندهی و داشتن برنامه مدون در امر تجهیز کارگاه در جهت کاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن کارها

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

انواع کارگاه از نظر ابعاد

انواع کارگاه از نظر مکان

چالش های تجهیز کارگاه

ساز و کارهای تجهیزکارگاه جهت رفع چالشها

تحویل کارگاه

صورت مجالس تحویل کارگاه

قصور پیمانکار

اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار

کنترل و تثبیت نقاط نشانه

طرح جانمایی

بومیت

نیروی کار غیر بومی

تعیین حقوق و مزایا

مشخصات نظام مناسب مزد

طبقه بندی مشاغل

روش طبقه بندی (گروه بندی)

روشهای پرداخت مزد

ماشین آلات مورد نیاز

سیاست گذاری تامین ماشین آلات

خرید خدمت

ذخیره سازی

دقت در سفارش و خرید

ذخیره سازی سیمان

برآورد هزینه ها

هزینه های موقت

تامین ساختمانها

نحوه پرداخت

شیوه ها

فهرست موارد حفاظت و ایمنی تجهیز کارگاه

روشهای تامین ساختمانها

تامین و تجهیز ساختمانهای پشتیبانی

تامین سیستم توزین

معیار های انتخاب