پاورپوینت طرحهای مزایای بازنشستگی

پاورپوینت طرحهای مزایای بازنشستگی

پاورپوینت طرحهای مزایای بازنشستگی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 46 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

کلیه صندوقهای متولی اجرای طرحهای مزایای بازنشستگی ازجمله سازمان تامین اجتماعی و ... مشمول این استاندارد هستند.

این استاندارد با حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی برای تمام اعضا به عنوان یک گروه سروکار دارد و به گزارش درباره مزایای بازنشستگی هر یک از اعضا نمی پردازد.

این استاندارد در مورد طرحهای دیگری از قبیل بیمه بیکاری و خدمات درمانی که توسط برخی سازمانها و صندوقها در کنار طرحهای مزایای بازنشستگی اداره می شود، کاربرد ندارد.

برنامه هایی است که به موجب آن برای اعضا پس از خاتمه خدمت، مزایایی در قالب حقوق بازنشستگی یا مستمری فراهم می شود. به شرطی که بتوان این مزایا را قبل از خاتمه خدمت بر اساس شرایط مصوب یا رویه مورد عمل تعیین یا براورد کرد.

عبارت است از حقوق بازنشستگی و سایر مستمریهایی که به موجب مقررات طرح انتظار می رود با توجه به سنوات خدمت گذشته اعضا به آنان پرداخت شود.

ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری باید براساس پرداختهای مورد انتظار طبق شرایط طرح، با توجه به سنوات خدمت اعضا تا  تاریخ مورد نظر و سطح حقوق و مزایای جاری اعضا محاسبه شود تا ارزش زمانی پول ( از طریق تنزیل با نرخ بازده مناسب) بین تارخ تهیه اطلاعات و تاریخ پرداخت مورد انتظار را منعکس کند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دامنه کاربرد

طرحهای مزایای بازنشستگی

مزایای بازنشستگی

صندوق بازنشستگی

خالص داراییهای طرح (ارزش ویژه طرح)

استفاده کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنان

اهداف استفاده کنندگان از کسب اطلاعات

ارزیابی توان پرداخت تعهدات

ارزیابی عملکرد طرح

تعیین راهبردها و خط مشی های طرح

فراهم کردن امکان نظارت عمومی دولت

ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

تناوب ارزیابی مبتنی بر اکچوئری

اندازه گیری داراییهای طرح

مبانی تعیین ارزش منصفانه سرمایه گذاریها

صورتهای مالی طرحهای مزایای بازنشستگی

ترازنامه

صورت تغییرات در خالص داراییها

صورت درآمد و هزینه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

ترازنامه طرح مزایای بازنشستگی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

ترازنامه طرح مزایای بازنشستگی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

صورت تغییرات در خالص داراییها باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

صورت درآمد و هزینه باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

طبقه بندی طرحهای مزایای بازنشستگی

تقسیم بندی وظیفه مباشرت مدیریت در ارتباط با عملکرد مالی

دلایل عدم ارائه صورت جریان وجوه نقد برای طرحهای مزایای بازنشستگی

اندازه گیری داراییهای طرحهای مزایای بازنشستگی

محاسبه ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری

حقوق و مزایای جاری

حقوق و مزایای پیش بینی شده

رویکرد حقوق و مزایای پیش بینی شده مبتنی بر دلایل زیر است: