پاورپوینت حسابدارى مشاركتهاى خاص

پاورپوینت حسابدارى مشاركتهاى خاص

پاورپوینت حسابدارى مشاركتهاى خاص

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 27 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اين استاندارد بايد براى حسابدارى مشاركتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‏هاى مشاركت خاص در صورتهاى مالى هر يك از شركاى خاص و سرمايه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود.

شريك خاص يكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك دارد.

سرمايه‏گذار در مشاركت خاص يكى از طرفهاى مشاركت خاص است كه بر آن كنترل مشترك ندارد.

واحد تجارى عبارت است از تشكلى قانونى يا قراردادى، اعم از ثبت‏شده يا ثبت‏نشده، يا هر شخص يا تشكلى كه يك فعاليت اقتصادى را از جانب خود براى دستيابى به اهداف خاص اداره مى‏كند.

روش ارزش ويژه يك روش حسابدارى است كه براساس آن سهم شريك خاص در واحد تجارى تحت كنترل مشترك ابتدا به بهاى تمام‏شده ثبت مى‏شود و پس از آن بابت تغيير در سهم وى از خالص داراييهاى واحد تجارى تحت كنترل مشترك تعديل مى‏گردد. سهم شريك خاص از نتايج عملكرد واحد تجارى تحت كنترل مشترك در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.

روش ارزش ويژه ناخالص نوعى روش ارزش ويژه است كه به موجب آن سهم شريك خاص به تفكيك مجموع داراييها و مجموع بدهيهاى مشاركت خاص كه تشكيل‏دهنده مبلغ خالص سرمايه‏گذارى وى است در ترازنامه و سهم وى از درآمدهاى عملياتى مشاركت خاص در صورت سود و زيان منعكس مى‏شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها
دامنه كاربرد

تعاريف برخي از اصطلاحات

تعاريف برخي از اصطلاحات

كنترل مشترك

مشاركتهاى خاص

توافق قراردادي

محتواي توافق قراردادي

عمليات تحت كنترل مشترك

داراييهاى تحت كنترل مشترك

واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك

نمونه هايي ا ز واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك:

واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك

صورتهاى مالى تلفيقى شريك خاص

موارد استثنا

معاملات بين شريك خاص و مشاركت خاص

گزارشگرى مشاركت خاص در صورتهاى مالى سرمايه‏گذار

مجريان مشاركت خاص

افشا