پاورپوینت حسابداري پيشامدهاي احتمالي

پاورپوینت حسابداري پيشامدهاي احتمالي

پاورپوینت حسابداري پيشامدهاي احتمالي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 13 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

الزامات اين استاندارد براي حسابداري و افشاي پيشامدهاي احتمالي به کار گرفته مي شود.

موضوعات زير که ممکن است منجر به پيشامدهاي احتمالي شود، در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار نمي گيرد:

الف . تعهدات شرکتهاي بيمه بابت بيمه نامه هاي عمر صادر شده،

ب . تعهدات صندوق هاي بازنشستگي بابت مزاياي بازنشستگي، و

ج . تعهدات ناشي از قراردادهاي اجاره.

ابهام مرتبط با برآوردهاي حسابداري که مشخصه بارز محيط عملياتي واحد تجاري است، در دامنه کاربرد اين استاندارد واقع نمي شود.

پيشامد احتمالي

به وضعيتي اطلاق مي شود که در تاريخ ترازنامه وجود داشته است و نتيجه آن، تنها در صورت وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي تعيين خواهد شد.

شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي

ابهام مرتبط با رويدادهاي آتي مي تواند به صورت طيفي از نتايج احتمالي بيان شود. طيف مزبور مي تواند به صورت کلي و به ترتيب افزايش ميزان احتمال، بر حسب واژه هاي “بعيد” ، “ممکن” و “محتمل” توصيف شود.

نحوه عمل در مورد پيشامدهاي احتمالي موجود در تاريخ ترازنامه با توجه به نتايج مورد انتظار از آن تعيين مي شود. شناخت يا افشاي اثرات مالي پيشامدهاي احتمالي، تحت تاثير ابهام مرتبط با رويدادهاي آتي و مستلزم توجه بيشتر به خصوصيت احتياط است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دامنه کاربرد

پيشامد احتمالي

شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي

اندازه گيري پيشامدهاي احتمالي

افشا