پاورپوینت حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه              

پاورپوینت حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه              

پاورپوینت حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه              

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 11 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

رويدادهاي مطلوب و نامطلوبي که بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تصويب صورتهاي مالي رخ مي دهد.

تاريخي است که مديريت، صورتهاي مالي را به طور رسمي و براي آخرين بار به منظور انتشار، تصويب مي کند.

تاريخ تصويب صورتهاي مالي تلفيقي تاريخي است که صورتهاي مالي ياد شده توسط مديريت واحد تجاري اصلي به منظور انتشار تصويب     مي شود.

صورتهاي مالي بايد بر اساس شرايط موجود در تاريخ ترازنامه تهيه شود.

رويدادهايي که بعد از تاريخ تصويب صورتهاي مالي رخ مي دهد، در دامنه کاربرد اين استاندارد واقع    نمي شود. اگر رويدادهاي مزبور با اهميت باشد، به منظور پيشگيري از گمراهي استفاده کنندگان صورتهاي مالي، مديريت ملزم به بررسي ضرورت انتشار اطلاعات مربوط است.

در مورد هر يک از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه که افشاي آن ضرورت پيدا کند، بايد اطلاعاتي به شرح زير، در يادداشتهاي توضيحي ارائه شود:

       الف . ماهيت رويداد، و

 ب . برآورد اثرمالي رويداد يا ذکر عملي نبودن انجام         برآورد.

افشاي جداگانه رويدادهاي تعديلي معمولا ضروري نيست، زيرا اين رويدادها از طريق اصلاح اقلام، در صورتهاي مالي اساسي منظور مي شود.

تاريخ تصويب صورتهاي مالي بايد به گونه اي مناسب افشا شود.

برآورد آثار مالي رويدادهاي غير تعديلي بعد ازتاريخ ترازنامه  بايد قبل از آثار مالياتي مربوط افشا شود. آثار مالياتي اين رويدادها نيز در مواردي که براي درک صحيح وضعيت مالي ضروري است بايد توضيح داده شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

تاريخ تصويب صورتهاي مالي

نکته

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

طبقه بندي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

نمونه هايي از رويدادهاي تعديلي

نمونه هايي از رويدادهاي غير تعديلي