پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 44 اسلاید

                                                   

قسمتی از اسلایدها

هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينه هاي مرتبط با پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار است.

اين استاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي را جهت تعيين زمان شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان به عنوان اقلام صورت سود و زيان بکار مي گيرد. اين استاندارد همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه مي کند.

اين استاندارد بايد براي حسابداري پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار به کار گرفته شود.

پيمان بلند مدت

پيماني است که:

براي طراحي، توليد يا ساخت يک دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات (يا ترکيبي از داراييها يا خدمات که تواما يک پروژه را تشکيل دهد) منعقد مي شود، و

مدت زمان لازم براي تکميل پيمان عمدتا” چنان است که فعاليت پيمان در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد.

پيماني که طبق اين استاندارد، بلند مدت تلقي مي گردد، معمولا در طول مدتي بيش از يکسال انجام خواهد شد. با اين حال، مدت بيش از يکسال، مشخصه اصلي يک پيمان بلند مدت نيست. بنابراين:

برخي پيمانهاي با مدت کمتر از يکسال، هرگاه از نظر فعاليت دوره، داراي چنان اهميت نسبي باشد که عدم انعکاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن منجر به مخدوش شدن درآمد و هزينه عملياتي و نتايج دوره و عدم ارائه تصويري مطلوب توسط صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان بلند مدت محسوب شود، مشروط بر اينکه رويه متخذه در واحد تجاري از سالي به سال ديگر به طور يکنواخت اعمال گردد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

هدف استاندارد

دامنه کاربرد

پيمان بلند مدت

پيمان مقطوع

پيمان اماني

 (پيمان با حق الزحمه مبتني بر مخارج)

پيش دريافت پيمان

مبالغ دريافتي بابت پيشرفت کار عبارت است از:

مبالغ دريافتني بابت پيشرفت کار

زيان هاي قابل پيش بيني

تجزيه و ترکيب پيمانها

تجزيه و ترکيب پيمانها

درآمد پيمان

تغيير پيمان

ادعا

دريافتهاي تشويقي

مخارج پيمان

شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان

ساير ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط با پيمان بلند مدت

تغيير در برآوردها

افشا در ترازنامه

افشا در صورت سود و زيان

افشا در رويه هاي حسابداري

تشريح يک مثال