پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد

پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد

پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 46 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

کاربرد اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي

براي قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهاي نقدي آتي.

بيان نحوه ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و تعيين کيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري.

کنترل ميزان دقت ارزيابيهاي گذشته جريانهاي نقدي آتي.

انعکاس رابطه بين فعاليتهاي واحد تجاري و دريافتها و پرداختهاي آن.

ترازنامه، صورتهاي عملکرد مالي و صورت جريان وجوه نقد تواما” اطلاعاتي را در مورد وضعيت مالي، عملکرد مالي و همچنين نقدينگي و انعطاف پذيري مالي فراهم مي آورد. بدين لحاظ ايجاد ارتباط ميان آنها حائز اهميت است.

براي ارزيابي جريانهاي وجه نقد آتي، صورت جريان وجوه نقد معمولا” بايد توأم با صورتهاي عملکرد مالي و ترازنامه مورد استفاده قرار گيرد.

مزاياي اطلاعات صورت جريان وجوه نقد در مقايسه با اطلاعات ساير اجزاي صورتهاي مالي اساسي

عدم تاثير پذيري صورت جريان وجوه نقد از برخوردهاي متفاوت حسابداري در خصوص معاملات و رويدادهاي يکسان در سطح واحد تجاري موجب   مي شود ارائه آن قابليت مقايسه جنبه عملياتي عملکرد مالي واحد تجاري مختلف را افزايش دهد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

معادل وجه نقد

دلايل عدم شمول معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد

طبقه بندي جريانهاي نقدي

روشهاي گزارشگري جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي

در ارائه جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي،

 تبعيت از الگوهاي زير ضروري است:

جريانهاي نقدي ناشي ازبازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي

فعاليتهاي سرمايه گذاري

جريانهاي نقدي  ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري

سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته و صورت جريان وجوه نقد تلفيقي

جريانهاي نقدي مرتبط با مطالبات و بدهيهاي بلندمدت عملياتي

معاملات غيرنقدي

تعديلات سنواتي

افشاء