پاورپوینت فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت فعالیتهای کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌دلايل‌ زير تدوين‌ استاندارد حسابداري‌ مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ را ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ است‌ :

الف‌. استفاده‌ از روشهاي‌ حسابداري‌ متفاوت‌ توسط‌ شركتها براي‌ معاملات‌ و رويدادهاي‌ مشابه‌،

ب‌ . مستثني‌ شدن‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ از دامنه‌ كاربرد بعضي‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌ موجود (همانند استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا و استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3  با عنوان‌  درآمد عملياتي‌ )،

ج‌ . ماهيت‌ خاص‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ از جمله‌ وجود دگرديسي‌ زيستي‌، و

 د . هماهنگي‌ بيشتر با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ باتوجه‌ به‌ تدوين‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 41 با عنوان‌  كشاورزي‌ .

1 . كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ مربوط‌ باشد :

الف‌. داراييهاي‌ زيستي‌، و                     

ب . توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌.

2. اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :

الف‌.زميـن‌ مــربوط‌ به‌ فعــاليت‌ كشــاورزي‌ (موضوع استاندارد          حسابداري شماره‌ 11)،

ب‌ .داراييهـاي‌ نامشهـود مربــوط‌ به‌ فعاليــت‌ كشاورزي‌ (موضوع        استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 17 )، و

پ. تولیــدات کشاورزی بعد از زمـان برداشـت (موضوع استاندارد      حسابداري‌ شماره‌ 8).

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دلايل تدوين استاندارد حسابداري فعاليتهاي كشاورزي

 دامنه كاربرد

فعاليت كشاورزي

دگرديسي

توليد كشاورزي

بازار فعال

 شناخت و اندازهگيري

تعیین ارزش منصفانه در قرارداد های آتی فروش داراییهای زیستی غیرمولد یا تولید کشاورزی

در شرایط زیر بهاي تمام شده به ارزش منصفانه نزديك باشد، به ويژه در مواقعي كه :

درآمدها و هزينههاي ناشي از اندازهگيري بهارزش منصفانه

 عدم امكان اندازهگيري ارزش منصفانه بهگونهاي اتكا پذير

 كمكهاي بلاعوض دولت

 افشـا در ترازنامه و صورت سود و زیان

 افشـا در صورتهای مالی