پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف

پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف

پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 22 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

هدف اين استاندارد، تجويز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف يك واحد تجارى است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايى مختلف عمليات واحد تجارى است كه به استفاده‏كنندگان صورتهاى مالى در موارد زير كمك مى‏كند:

الف . درك بهتر عملكرد گذشته واحد تجارى،

ب . ارزيابى بهتر مخاطرات و بازده‏هاى واحد تجارى، و

ج . قضاوتهاى آگاهانه‏تر در مورد كل واحد تجارى.

كليه واحدهاى تجارى كه اوراق سهام آنها به عموم عرضه مى‏شود يا در جريان انتشار عمومى است بايد الزامات اين استاندارد را رعايت كند.

ساير واحدهاى تجارى چنانچه داوطلبانه در صورتهاى مالى تهيه شده براساس استانداردهاى حسابدارى، اطلاعات بر حسب قسمتهاى مختلف را افشا نمايند، بايد الزامات اين استاندارد را به طور كامل رعايت كنند.

هنگام ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه واحد تجارى اصلى همراه صورتهاى مالى تلفيقى، اطلاعات مربوط به قسمتها فقط در صورتهاى مالى تلفيقى ارائه مى‏شود.

تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي

تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي جداگانه نيازمند قضاوت است. مديريت واحد تجاري براي اعمال اين قضاوت، هدف گزارشگري اطلاعات  مالي قسمت را با توجه به اين استاندارد و خصوصيات کيفي اطلاعات مالي در نظر مي گيرد.

قسمت جغرافيايي

جزيى قابل تفكيك از واحد تجارى است كه به ارائه محصولات يا خدمات در منطقه جغرافيايى مشخصى مشتمل بر يك كشور يا گروهى از كشورها اشتغال دارد و داراى مخاطره و بازده‏اى متفاوت از اجزايى است كه در ساير مناطق جغرافيايى فعاليت مى‏كنند. عوامل زير بايد در تشخيص قسمتهاى جغرافيايى در نظر گرفته شود:

الف . تشابه شرايط اقتصادى و سياسى،

ب . روابط بين عمليات در مناطق جغرافيايى مختلف،

ج . مجاورت عمليات،

د . مخاطرات خاص ناشى از عمليات در مناطق مشخص،

ه' . مقررات كنترل ارز، و

و . مخاطرات نوسانات ارزى.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

هدف استاندارد

دامنه  کاربرد

قسمت هاي جغرافيايي

قسمت تجاري

داراييهاي قسمت

در اندازه گيرري داراييهاي يک قسمت توجه به موارد زير ضروري است:

در صورت ترکيب تجاري با روش خريد:

در صورت تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت:

بدهي هاي قسمت

قسمت قابل گزارش

آستانه هاي 10درصد

تشخيص قسمتهاي قابل گزارش

رويه هاي حسابداري قسمتها شامل:

افشا