پاورپوینت گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

پاورپوینت گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

پاورپوینت گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 9 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است.

اين استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بكار مى‏رود.

واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى 

يك واحد تجارى است كه بخش عمده كوششهاى خود را براى ايجاد يك فعاليت جديد بكار برد و يكى از شرايط زير در مورد آن صدق كند:

الف. عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع نشده باشد، يا

ب . عمليات اصلى برنامه‏ريزى‏شده، شروع شده ولى درآمد عملياتى* قابل توجهى از آن حاصل نشده باشد.

*کمتر از 20درصد درآمد عملياتي برنامه ريزي شده باشد.

درآمدها

درآمد در واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى براساس استانداردهاى حسابدارى كه در واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى استفاده مى‏شود، شناسايى مى‏گردد.

درآمدهايى كه به طور مشخص بيانگر بازيافت بخشى از مخارج (اعم از دارايى و هزينه) است، از مخارج مربوط كسر مى‏شود.

مثال:

 سود حاصل از سرمايه‏گذارى موقت تسهيلات مالى دريافتى

 فروش ضايعات و فروش توليدات آزمايشى

 

فهرست مطالب و اسلایدها

هدف استاندارد

دامنه كاربرد

واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى 

مخارج

درآمدها

افشا