پاورپوینت گزارشگري مالي ميان دوره اي

پاورپوینت گزارشگري مالي ميان دوره اي

پاورپوینت گزارشگري مالي ميان دوره اي

 

  

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 23 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ قابل‌ اعمال‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كامل‌ يا فشرده‌ ميان‌دوره‌اي‌ است‌. گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفيدي‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ايجاد جريانهاي‌ نقدي‌، شرايط‌ مالي‌ و نقدينگي‌ واحد تجاري‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و ساير استفاده‌كنندگان‌ فراهم‌ مي‌آورد.

در اين‌ استاندارد الزامات‌ خاصي‌ در رابطه‌ با اينكه‌ كدام‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ هستند و همچنين‌ زمان‌ تهيه‌ و تناوب‌ اين‌ گزارشها تعيين‌ نمي‌شود. معمولاً مراجع‌ قانوني‌، آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را كه‌ اوراق‌ سهام‌ يا اوراق‌ مشاركت‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ مي‌شود، ملزم‌ به‌ تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ مي‌كنند. اين‌ استاندارد براي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ يا اجباري‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ منتشر مي‌كنند، كاربرد دارد.

تعاريف برخي از اصطلاحات

دوره‌ مياني‌ دوره‌ مالي‌ گزارشگري‌ كوتاه‌تر از يك‌ سال‌ مالي‌ است‌ .

گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ گزارشي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ مياني‌ است‌ كه‌ شامل‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ (طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ "نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌") يا صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ (طبق‌ اين‌ استاندارد) است‌ .

صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ حداقل‌ شامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ و گزيده‌اي‌ از يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مطابق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد است‌.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

هدف استاندارد

دامنه کاربرد

تعاريف برخي از اصطلاحات

مسئوليت گزارش مالي مياندورهاي

مباني تهيه گزارش مالي مياندورهاي

روش منفصل

روش متصل

شکل ومحتواي گزارش مالي مياندورهاي 

گزيده يادداشتهاي توضيحي

حداقل اطلاعات لازم براي افشا  در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي مياندورهاي( در صورت با اهميت بودن)

نمونههايي  از موارد افشا كه انعكاس آنها در گزيده يادداشتهاي توضيحي لازم است:

افشاي رعايت استانداردهاي حسابداري

دورههاي زماني صورتهاي مالي مياندورهاي

شناخت و اندازهگيري

رويههاي حسابداري

نکاتي در ارتباط با شناخت و اندازهگيري

شناخت و اندازهگيري

درآمدهاي عملياتي فصلي، چرخهاي يا موردي و مخارج نامنظم

شناخت و اندازهگيري

استفاده از براورد

تعديلات سنواتي