پاورپوینت حسابداري اجاره ها

پاورپوینت حسابداري اجاره ها

پاورپوینت حسابداري اجاره ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 39 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.

دامنه‌ كاربرد

درموارد زير کاربرد دارد:

قراردادهايي‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را انتقال‌ مي‌دهد، حتي‌ اگر بخش‌ عمده‌اي‌ از خدمات‌ تعمير و نگهداري‌ دارايي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود.

در موارد زير کاربرد ندارد:

الف‌. قراردادهاي‌ اجاره‌ براي‌ اكتشاف‌ يا بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ مانند نفت‌ ، گاز ، جنگل‌ ، فلزات‌ و ساير حقوِ مربوط‌ به‌ معادن‌ ، و

ب‌ . قراردادهاي‌ اعطاي‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردي‌ نظير فيلمهاي‌ سينمايي‌ و ويديويي‌، نمايشنامه‌ ، حق‌ اختراع‌ ، حق‌ تأليف‌ و نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ .

ج. قراردادهاي‌ خدماتي‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را از يك‌ طرف‌ قرارداد به‌ طرف‌ ديگر منتقل‌ نمي‌كند

اجاره‌ موافقتنامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دريافت‌ مبلغ‌ يا مبالغ‌ مشخصي‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را براي‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌كننده‌ واگذار مي‌كند .

اجاره‌ غير قابل‌ فسخ

اجاره‌ غير قابل‌ فسخ‌ نوعي‌ اجاره‌ است‌ كه‌ تنها در موارد زير قابل‌ فسخ‌ است‌ :

الف‌. وقوع‌ برخي‌ پيشامدهاي‌ احتمالي‌ بعيد ،

ب‌ . با مجوز اجاره‌دهنده‌ ،

ج‌ . انعقاد قرارداد جديد اجاره‌ براي‌ همان‌ دارايي‌ يا دارايي‌ مشابه‌ ، بين‌ همان‌ اجاره‌كننده‌ و اجاره‌دهنده‌ ، يا

د . پرداخت‌ مبلغ‌ اضافي‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ ، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در آغاز اجاره‌ در رابطه‌ با استمرار اجاره‌ اطميناني‌ معقول‌ وجود داشته‌ باشد .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دامنه كاربرد

درموارد زير کاربرد دارد:

اجاره

اجاره غير قابل فسخ

آغاز اجاره

دوره اجاره

حداقل مبالغ اجاره

طبقه بندي اجاره ها

سرمايهگذاري ناخالص

نرخ ضمني سود تضمينشده اجاره

نرخ فرضي استقراض براي اجارهكننده

نحوه انعکاس اجاره هاي سرمايه اي در ترازنامه

حسابداري اجارهها توسط اجارهكننده

درآمد مالي كسبنشده

حسابداري اجارهها توسط اجارهكننده

مبالغ اجاره

مبالغ اجاره به دو بخش تقسيم  مي شود:

ارزش باقيمانده تضمين شده

حسابداري اجارهها توسط اجارهکننده

رويه استهلاک

نحوه محاسبه سود و زيان فروش توليد کننده يا فروشنده اجاره دهنده

حسابداري اجارهها توسط اجارهدهنده

مبالغ اجاره در اجاره هاي عملياتي

استهلاک داراييهاي موضوع اجاره عملياتي

معاملات فروش و اجاره مجدد