پاورپوینت حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت

پاورپوینت حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت

پاورپوینت حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 24 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اين استاندارد بايد براي حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت و ساير اشکال کمکهاي دولتي به کار گرفته شود.

الزامات اين استاندارد، همچنين مي تواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري کمکهاي بلاعوض و ساير اشکال کمک دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد.

دولت متشکل از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادها و ارگانهاي دولتي، شرکتهايي که بيش از 50% سرمايه آنها متعلق به دولت است و ساير موسساتي که به موجب قوانين موضوعه، دولتي شناخته مي شود.

کمک دولت

عبارت از عملياتي است که توسط دولت به منظور فراهم کردن مزيتهاي اقتصادي براي يک واحد تجاري يا گروهي مشخص از واحدهاي تجاري در چارچوب قوانين و مقررات معين انجام مي شود. از لحاظ مقاصد اين استاندارد، مزيتهايي که تنها به طور مستقيم و از طريق انجام عمليات موثر بر شرايط عمومي تجاري فراهم مي شود، مانند تدارک امکانات زير بنايي در مناطق در حال توسعه يا تحميل محدوديتهاي تجاري بر رقبا، جزء کمکهاي دولت محسوب نمي گردد.

کمکهاي بلا عوض دولت

عبارت است از کمکهاي دولت به شکل انتقال دارايي به واحد تجاري يا جلوگيري از خروج آن از واحد تجاري در قبال رعايت برخي شرايط، در گذشته يا آينده، مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري. آن گروه از کمکهاي دولت که تعيين ارزش آنها به نحو معقولي امکان پذير نيست و همچنين معاملات واحد تجاري با دولت که نتوان آنها را از فعاليتهاي عادي واحد تميز داد، جزء کمکهاي بلاعوض دولت محسوب نمي شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دامنه کاربرد

دولت

کمک دولت

کمکهاي بلا عوض دولت

اشکال متفاوت کمکهاي بلاعوض دولت از لحاظ ماهيت و هدف

شناخت کمکهاي بلاعوض دولت

شناسايي  کمک بلاعوض به عنوان درآمد يا بدهي

کمکهاي بلاعوض غير پولي

نحوه انعکاس کمکهاي بلاعوض در ترازنامه

نحوه انعکاس کمکهاي بلاعوض دولت در صورت سود و زيان

ساير موارد افشا