پاورپوینت محيط سازمان

پاورپوینت محيط سازمان

پاورپوینت محيط سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 45 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

تحليل شبكه: شبكه بين سازماني را به عنوان بافتة پيچيده اي از روابط نشان مي دهد كه در آن گروههايي از سازمانها جاي مي گيرند كه سازمان شما الزاماً‌ در مركزيت شبكه نمي باشد . مركزيت در شبكه بر اساس تعداد حلقه هاي ارتباطي يك سازمان با ديگر اجزاي شبكه نشان داده مي شود .

از نظر نظريه پردازان مدرن سازمان چالش اصلي در انجام تحليل شبكه اي مشخص كردن مرزي معقول بين سازمان و محيط است و از آنجا كه بيشتر سازمانها سيستم هاي باز هستند پس تصميم گيري در مورد نقش آفرينان محيطي يك سيستم مي تواند تا اندازه اي قضاوتي و اختياري باشد .

مديران با قراردادن سازمان خود در مركز شبكه و افزودن سازمانهايي كه مستقيماً‌ با آنها در تعامل اند و رقباي اصلي خود اين مسأله را حل مي كنند

راه حل مديريتي سازمان را در مركز تحليل قرار مي دهد كه اين كار مي تواند تحليل را نامتعادل كند نتيجه اين امر مركزيت ناحق در شبكه است كه با مشكلات زير روبرو مي شود :

مديران گرايش پيدا مي كنند تا اطلاعاتي را كه خارج از محدوده تعيين شده شبكه موجود قرار دارد مورد بي توجهي قرار دهند

 راه حل مديريتي گرايش به سوق دادن اطلاعات به سمت و سوي نقطه مركزي مدل يعني سازمان و مديريت عالي دارد .

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعريف محيط

شبكه بين سازماني

محيط عمومي

محيط بين المللي و جهاني

تئوري هاي روابط سازمان و محيط

چند راه براي جلوگيري از وابستگي منابع

 وابستگي‌ به‌ منابع‌

قدرت و وابستگي

روابط‌ بين‌ سازماني‌

ابعاد موثر بر وابستگي‌

نتيجه‌گيري‌

بوم شناسی جمعيت سازمانی

تئوری نهادی

مقايسه تئوری های روابط محيط-سازمان

محیط ها بر اساس میزان نهادینگی و سطح توسعه فنی متغیرند

پيچيدگی، تغيير، عدم اطمينان

عدم اطمینان محیطی بر اساس میزان پیچیدگی و نرخ تغییر در محیط سازمان تعریف می شود

رابطه بین شرایط محیط ادراک شده، عدم اطمینان و اطلاعات

مصون سازی و مرزبانی

دیدگاه وضع واقعیت و ساخت گرایان اجتماعی از محیط ها

پست مدرنیست و روابط محیط سازمان

رهبري تحول آفرين در سازمانها: يك مدل متأثر از محیط

چالشهاي محيطي پيش روي سازمانها

رهبري تحول آفرين

نتايجي براي عمل