پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی( روشها و فنون تدریس)

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی( روشها و فنون تدریس)

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی( روشها و فنون تدریس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 375 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

5- انواع مشاهده را نام ببرید و مزایا و محدودیتها ی روش ارزشیابی از طریق مشاهده را توضیح دهید

6- ارزشیابی از طریق انجام دادن کار را با ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی مقایسه کنید و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بنویسید

7- آزمونهای میزان شده و آزمونهای معلم ساخته را تعریف کنید و موارد استفاده آنها را در تصمیم گیریهای آموزش و پرورش توضیح دهید

8- ویژگیهای سوالات عینی را در چند جمله بیان کنید

9- انواع آزمونهای عینی را نام ببرید و کاربرد آنها را در جریان ارزشیابی توضیح دهید

10- موارد استفاده از سوالهای انشایی و محاسن و معایب آن را توضیح دهید                                                            

11- برای یکی از کتابهای ابتدایی جدول طرح ارزشیابی تنظیم کنید و در صد سوالات هر بخش را معین سازید

 

فهرست مطالب واسلایدها:

بخش اول: یادگیری

فصل اول: نظریه های یادگیری

فصل دوم: الگوهای یادگیری

بخش دوم: ارتباط و تدریس

فصل سوم: ارتباط و اثر آن درفرایند تدریس- یادگیری

فصل چهارم: نظریه های تدریس

بخش سوم : مهارتهای آموزشی پیش از تدریس

فصل پنجم : شناخت و تدوین

 هدفهای آموزشی

فصل ششم: تحلیل آموزشی

فصل هفتم : محتوا، روش و وسیله

فصل هشتم: تحلیل نظام ارزشیابی و

 کاربرد طراحی آموزشی

بخش چهارم فعالیت های آموزشی ضمن تدریس

فصل نهم: الگوهای تدریس

فصل دهم : روشهای تدریس سنتی و متداول

فصل یازدهم: روشهای جدید تدریس

بخش پنجم: مهارتهای آموزشی بعداز تدریس

فصل دوازدهم: مفاهیم کلی ارزشیابی

فصل سیزدهم: روشهای مختلف ارزشیابی