پاورپوینت Track bar

پاورپوینت Track bar

پاورپوینت Track bar

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

شی (کنترل) Track bar :

این شکل به صورت یک نوار می باشد که روی آن یک میله لغزان(Slider) قرار دارد و برای تنظیم روی مقدار دلخواه(از یک محدوده مقادیر) بکار می رود. (مثل نوار ولوم صدا در ویندوز)

خواص:

Cursor :شکل اشاره گرماوس هنگام درگ میله لغزان

Enabled  : نوار فعال باشد(True) یا غیرفعال(False)

Orientation (افقی یا عمودی بودن نوار) (افقی= Horizontal ، عمودی =Vertical)

Minimum :کمترین مقدار قابل انتخاب توسط میله لغزان

Maximum : بیشترین مقدار قابل انتخاب توسط میله لغزان

 :Valueمقدارانتخاب شده توسط میله لغزان

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

شی (کنترل) Track bar

) Tick style نوع میله لغزان) که دارای 4 حالت است

رویدادهای(Events مربوط به شی Track Bar)

استفاده از سایر رویدادها(در پنجره کدنویسی)

سایر رویدادها (اتفاقات)

برنامه پس از اجرا و جابجایی میله لغزان

برنامه عملی