پاورپوینت غنـي سازي گاز ‍Co2 و تأثيـرات آن بـر روي فرآيندهاي زيستي گيـاه

پاورپوینت غنـي سازي گاز ‍Co2 و تأثيـرات آن بـر روي فرآيندهاي زيستي گيـاه

پاورپوینت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 19 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

امروزه بحث نياز غذاي در رأس مباحث علمي و كشاورزي قرار گرفته و مقبولترين روش جهت مقابله با اين بحران افزايش عملكرد گياهان زراعي در واحد سطح است .

مهمترين نتيجة اين آزمايش اين بود كه مادة اوليه‌اي كه سبب رشد گياهان ميگردد و اندامهاي مختلف گياهي در اثر آن رشد و نمو و  تكامل مي يابند

 Co2 موجود در اتمسفر ميباشد

يك پديدة قابل توجه بيولوژيكي

گياهان در سطح كرة زمين جذب

حدود 15 ميليون تن گاز كربنيك

 در طول سال است

 

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

اثر افزايشي گاز ‍ Co2 بر روي فرايندهاي زيستي گياه

استفاده از گاز  ‍ Co2 در گياهان گلخانه‌اي

اثر Co2 روي كاهو

قبل از تزريق موارد فوق بايستي رعايت شود

مواد لازم داخل دستگاه

‍ Co2 و ارتباط آن با توليد محصوات زراعي

اثر عوامل محيطي در جذب  CO2به وسيلة گياه

اعمال مديريتهاي لازم جهت جذب بيشتر  CO2 بوسيلة گياه

استفاده از كود دامي

كاربرد آهك

استفاده از بادشكن

نتيجه گيري

 

 

منابع و مأخذ:

1- بحراني،ج . هابيلي،ن. (مترجمين). 1370.فيزيولوژي گياهان و سلولهاي آنها. انتشارات دانشگاه چمران ص 125 تا ص 137

2-شهرتاش، ف. 1380. اثرات گلخانه‌اي و ازن سطحي. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.

3- قلاوند،ا. 1375.انسان – اقليم و اتمسفر. دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.

4- كوچكي،ع.خلقاني،ج. ( مترجمين). 1374. شناخت مباني توليد محصولات زراعي. انتشارات دانشگاه فردوسي. فصل نهم.

5- كوچكي،ع.راشد محصل،م‌ح. نصيري،م .( مترجمين). 1374. مباني فيزيولوژيكي رشد و نمو گياهان زراعي. انتشارات آستان قدس رضوي.

6- كوچكي، ع. هاشمي دزفولي، ا.(مترجمين). 1376. افزايش عملكرد گياهان زراعي. انتشارات دانشگاه فردوسي.

7- يزدي صمدي،ك. پوستيني.1373. اصول توليد گياهان زراعي. مركز نشر دانشگاهي.

 8-Taiz, L. E Ziger . 1998. plant physiology. University of california.