پاورپوینت ساماندهي اسناد الكترونيكي از مبدا

پاورپوینت ساماندهي اسناد الكترونيكي از مبدا

پاورپوینت ساماندهي اسناد الكترونيكي از مبدا

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش51  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 تكنولوژي الكترونيكي امكان توليد و نگهداري اسناد الكترونيكي را فراهم مي آورد اما تغييرات ساختاري ، پردازشي و ارتباطي سازمانها ،شكل دهنده هدف، محتوا، مبدأ و استفاده از اسناد الكترونيكي است گرايشات مهم و متعدد در يك سازمان، موجب مي شود تا تغييراتي در نوع اسناد توليد شده بوجود آيد و سبب مي گردد  تا طريقه ارتباط بين اسناد الكترونيكي و اسناد سنتي ، روشهاي كنترل و مديريت اسناد ، نحوه دست يابي و استفاده از اسناد دستخوش تحول شود

تبصره ماده اول قانون تاسيس: اسناد مذكور در اين ماده شامل كليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكسها، نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلمها، ميكروفيلم ها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است

هر اطلاعي كه در يك سازمان دولتي و يا وابسته به آن، در راستاي انجام وظايف اداري و يا ماموريتهاي سازماني و يا به موجب الزام قانوني توليد، ارسال و يا دريافت گردد، سند دولتي ناميده مي شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

سوالات پيش فرض

تكنولوژي و اسناد

تعريف سند از نگاه قانون تاسيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي

تعريف سند دولتي

معتبر بودن سند

تعريف اسناد الكترونيكي

خصوصيات اسناد الكترونيكي

برخورداري از محتوا، شكل(زمينه)، ساختار

مديريت اسناد الكترونيكي

چرخه مديريت اسناد الكترونيكي

دريافت

تعيين هويت

طبقه بندي

طرح طبقه بندي فعاليت كاري

يك مدل ساده از طبقه بندي سه لايه اي اسناد

مديريت اصالت و اعتبار سند

كنترل و امنيت

بقا و امحا

اسناد دوگانه

انتشار

جستجو و بازيابي

اداره كردن

چرخه عمليات اداري

مقتضيات سيستم مديريت اسناد الكترونيكي

لوازم مديريت اسناد الكترونيكي

مدل هاي مديريت اسناد الكترونيكي

What Is DIRKS?

DIRKS consists of the following eight steps:

The characteristics of DIRKS can be summarized as follows

Purpose and Scope of MoReq

InterPARES

InterPARES 1

InterPARES 2

InterPARES 3

متاديتا  يا فراداده

Definition of Metadata