پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 66 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

اهمیت بررسی و مطالعات شهر و روستا

  • منظور درک مسائل شهر گرایی
  • پیدایش راه حلهای مناسب جهت برقراری یک رو ند توسعه متعادل شهری و روستایی و متناسب بــا امکانات موجود ناحیه ای ، کشوری
  • و حل مسائل مهاجرت روستاییان به شهرها
  • مفهوم شهر از دیدگاه آماری
  • متخصصین آمار احتیاج دارند که شهر را تعریف کنند چرا که باید بدانند که نسبت و رابطه بین جمعیت روستایی و روستا نشین و شهری و شهر نشین در یک منطقه معین چیست ؟
  • در ایران از سال 1335 به این طرف سکونتگاهها و مراکز تراکم انسانی بیش از 5000 نفر جمعیت شهر شناخته شده بود
  • و اخیرا طبق قانون تقسیمات کشوری تعداد جمعیت شهر به 10000 نفر افزایش یافته است.

مفهوم عناصر تقسیمات کشوری

  • عناصر تقسیمات کشوری شامل :روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان می باشند

روستا ، واحد مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی همگن بوده و با حوزه قلمرو معین ثبتی یا عرضی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده درآنجا سکونت داشته باشند .
  به طور مستقیم و غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی ، دامداری، باغداری و به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از فعالیتها اشتغال داشته باشند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعاریف و مفاهیم شهر و روستا

نظر ساير انديشمندان در باب ساخت كالبدي شهر

تعریف و مفهوم روستا

تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی

تفاوتهای ساختاری بین شهر و روستا

مفهوم عناصر تقسیمات کشوری

تعریف و مفهوم توسعه

مفهوم شبکه شهری