پاورپوینت خواص حرارتی

پاورپوینت خواص حرارتی

پاورپوینت خواص حرارتی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 19 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

گرمای آشکار و نهان

گرمای آشکار همان دمایی جسم  است که حس می شود یا اندازه گیری می شود.

گرمان نهان حرارت مبادله شده در خلال تغییر فاز ماده می باشد(جامد، مایع و گاز)

در فشار آتمسفر، آب  0 oC 335صفر کیلوژول در کیلوگرم حرارت ازدست میدهد تا به یخ صفر درجه برسد و آب 100 oC 2257 کیلوژول در کیلوگرم  حرارت می گیرد تا به بخار 100 درجه برسد.

  گرمای نهان تبخیر( یا میعان )

  گرمای نهان انجماد

گرمای نهان انجماد بوسیله  Lamb  به صورت زیر ارائه شد :

واحد گرمای نهان است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

 گرمای ویژه (Specific Heat)

 هدایت گرمایی  (Thermal Conductivity)

 انتشارحرارت (Thermal Diffusivity)

 ضریب انتقال سطحی حرارت(Surface Heat Transfer Coefficient)

 گرمای نهان (Latent Heat)

 آنتالپی( Enthalpy)