پاورپوینت بررسي وضعيت اعتماد به نفس در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

پاورپوینت بررسي وضعيت اعتماد به نفس در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

پاورپوینت بررسي وضعيت اعتماد به نفس در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 41 اسلاید

 قابل ویرایش:2 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

 چکیده :
زمینه و هدف :
کلیه افرادی که در امر درمان دست اندر کار هستند بایستی از اعتماد به نفس کافی برای تصمیم گیری در فوریتها برخوردار باشند امروزه اعتماد به نفس یکی از دلایل مهم در شکست و موفقیت تحصیلی شمرده می شود با توجه به این نکته اهمیت اعتماد به نفس در دانشجویان پزشکی مشخص می گردد اضافه بر آن  با توجه به اینکه جوانان  و دانشجویان سازندگان جامعه می باشند  برای بررسی فاکتور های  روانی می بایست از آنها شروع کرد لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتماد به نفس دانشجویان پزشکی زاهدان اجرا شده است.
روش مطالعه
این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که بر روی کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان انجام شد و دانشجویان پس از توضیحاتی که در مورد اهداف طرح پژوهشی به آنها ارائه شد پرسش نامه اعتماد به نفس کوپر اسمیت را تکمیل کردند و بر اساس این تحقیق میزان اعتماد به نفس دانشجویان پزشکی سنجیده شد .
که براین اساس 350 پرسشنامه تکثیر شد و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که از این میان 302 نفر پرسشنامه را تمکیل کرده و باز گرداندند سپس با توجه به آنچه در مورد نمره پرسشنامه و سوالات دروغ سنج گفته شده است  مواردی که 5 و بیش از آن از 8 سوال دروغ سنج را مثبت جواب داده بودند از مطالعه  کنار  گذاشته شدند که تعداد آنها 71 نفر بود بنابراین 231 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

 

فهرست مطالب واسلایدها:

 اهداف و فرضیات

زمینه و هدف

تعریف اعتماد به نفس

اهميت اعتماد به نفس
 
اعتماد به نفس در نوجوانان

پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور

پيشينه تحقيق در ايران

ابزار  پژوهش

بحث ونتيجه گيري

 

 

منابع و ماخذ:

Abstract:
Field and goals :
All people engage in cure must have enough self esteem for making emergent decisions. Nowadays, self esteem is one of important reasons in educational failure and victory so this point shows the importance of self esteem in medical student . In addition, by  view to this point that youths and student of  university are society developer so we should start the psychological  factors from them , therefore, we did this study in  order to state the medical student self esteem because they have an important role in both groups of health and cure and  also students . we hope this study lead to more studies in  this subject .
Methodolgy
This is an  analytic – descriptive study that was tested on all medical student of  Zahedan University. Students were explained about the goals of this research project then they fill out the self –  confidence form belong to kopper smitg, on the base of these forms we evaluated the self – confidence of student.
So 350 questionnaires were provided that 307 were filled by students, by refer to grade of questionnaires and lie detector questions , someone who answer more than 5lie detector questions correctly were omitted , they were 71 persons so 231went under the analysis.


Resulty

According to the results 24.2% of boys 18.4% of girls have low self esteem 20% students of basic science and physiopathology and 22.2% students of clinic science have law self esteem and 6.7% students of basic science and 28.4% students of clinic science have high self esteem .
Some students who have fathers with bachelor or higher degree own the most self – esteem  and some students who have more that 3 brothers or sisters, have the least self esteem and students who are the only child in the family have law self esteem and students 3 or less brothers and sistees, have the highest self esteem and . average of self esteem for the youngest child cs more that others but the most self esteem is belong to oldest children , married persons have more  self esteem local students have more self esteem Students with better economical situations have better self esteem . totally , 20.7& of students have law self esteem and 17.4% of students have high self – esteem .