پاورپوینت كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 26 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

  1. P.C:
     Maximum Permissible Concentration

حداكثر غلظت مجاز: حداكثر عوامل شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي آب آشاميدني است كه استمرار مصرف آن براي انسان زيان‌آور نباشد، اين مقدار برمبناي متوسط مصرف آشاميدني روزانه 5/2 ليتر آب براي يك انسان 70 كيلوگرمي در نظر گرفته شده است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

 

حداكثر غلظت مطلوب

حداكثر غلظت مجاز

آلاینده های اولیه

آلاینده های ثانویه

مشخصات فيزيكي آب آشاميدني

حداكثر مقادير مجاز مواد شميايي معدني سمي

حدود مجاز برخي از مواد شيميايي سمي آلي در آب آشاميدني

مواد شيميايي كاني موجود در آب آشاميدني

حداقل مقدار كلر مجاز آزاد باقيمانده متناسب با PH در آب آشاميدني

ميزان كلر آزاد باقيمانده توصيه شده درآب آشاميدني در سيستم‌هاي مختلف آبرساني و محل برداشت

تعداد موارد سنجش روزانه كلر آزاد باقيمانده در شبكه‌هاي لوله‌كشي آب آشاميدني برحسب جمعيت

حداقل و حداكثر غلظت فلورايد در آب آشاميدني

عوامل متشكله راديواكتيو در آب آشاميدني

ويژگيهاي باكتريولوژيكي آب آشاميدني

ارتباط بين تعداد نمونه برداري ميكروبي ماهيانه و جمعيت مصرف كننده آب