پاورپوینت بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

پاورپوینت بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

پاورپوینت بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 36 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

فرضیه سوم : نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت هاي روزمره زندگي آموزش پذیر  می شود.

در جدول 4 – 4 و فرضیه دوم ملاحظه شد که میانگین میزان جهت دادن به رفتارهای خود در گروه آزمایش برابر با  136/6 و میزان این متغیر در گروه کنترل برابر با  115/0 است. همچنين با توجه به مقدار   0/001 >P  می توان ادعا کرد نمایش عروسکی در افزایش میزان جهت دادن به رفتارهای خود موثر بوده است.

این یافته با پژوهش گری فردمن (2002) ، همسو می باشد.

تبيين

تمرينات مكرر

يادگيري شيوه درست انجام كارها

فرضیه چهارم : نمایش عروسکی موجب افزایش اجتماعی شدن دختران آموزش پذیر می شود.

در جدول 4 – 4 و فرضیه چهارم ملاحظه شد که میانگین مقیاس اجتماعی شدن در گروه آزمایش برابر با 99/06  و میانگین این مقیاس در گروه کنترل برابر با 85/8 است. همچنين با توجه به مقدار   0/001 >P  می توان ادعا کرد که نمایش عروسکی در افزایش میزان اجتماعی شدن موثر بوده است.

این یافته با یافته های پاردینگتون (2006) ، مادن ولچ (2004)، جنینگز و لیندکویست (1979)، ادوهرتی (1989)، فخری (1379)، همسو می باشد.

تبيين

آمادگي ورود به جامعه

 

فهرست مطالب واسلایدها:

 بيان مساله

اهميت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف کاربردی

متغيرها

روش شناسي

جامعه آماری و گروه نمونه

محتواي نمايش هاي عروسكي

ابزار سنجش

روش تجزيه و تحليل دادها

ملاحظات اخلاقي

بحث و نتيجه گيري