پاورپوینت فاضلاب

پاورپوینت فاضلاب

پاورپوینت فاضلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش22  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 

1- preliminary treatment                             تصفیه مقدماتی               

هدف : زدایش مواد دانه ای و ترکیبات درشت از فاضلاب

واحد ها شامل:

Grit removals-

  - Screening

 

 

2- primary treatment                                             تصفیه اولیه    

هدف: زدایش مواد معلق قابل ته نشینی و کاهش بخشی از BOD و TSS  از فاضلاب

واحدها شامل:

Primary sedimentation tank-      

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

منشا تولید فاضلاب های صنعتی:

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب:

تصفیه ثانویه

تصفیه مرحله سوم تصفیه پیشرفته

تقسیم بندی فاضلاب های صنعتی

روش تصفيه فاضلاب  انسانی در صنایع کوچک

روش هاي گندزدايي فاضلاب هاي بيمارستاني و مراكز درماني