پاورپوینت ارزشيابي آموزشي

پاورپوینت ارزشيابي آموزشي

پاورپوینت ارزشيابي آموزشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 187 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 بسنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل
با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تعيين
ميزان رسيدگي به اهداف.لوم(1971)
ارزشیابی مرحله ای عبارتست از کاربرد ارزشیابی منظم در فرایند تدوین برنامه درسی و در فرایند های تدریس و یادگیری به منظور اصلاح هر یک از این سه فرایند. بنابراین، این نوع ارزشیابی نه نتها برای تدوین برنامه های درسی، بلکه برای امر تدریس و یادگیری دانش آموزان مفید خواهد بود.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

تعريف بعضي از مفاهيم رايج در سنجش

تعريف گيج و بر لاينر از آزمون

سنجش

دسته بندی روش های سنجش

 ( زمان اجرا و هدف)

موارد کاربرد انواع آزمون های توانائی

تفاوت بين علاقه و نگرش

انواع ارزشيابی پيشرفت تحصيلي

هدف اصلی ارزشيابی ملاكی

طبقه بندي هدفهای آموزشی «بلوم»

تعريف هدفهای حوزه شناختی

تعريف طبقه کاربستن

انواع آزمونهای عينی

کاربرد پرسش شفاهی

سؤال برای تفسير

ارزشيابی

به نظر مهرنزوليمان حدس زدن

ضريب تميز صفر

روش تحليل «ويتنی وسيبرز»

هنجارهای سنی

فرمول محاسبه هوشبهر

هنجارهای مربوط به نمرات معيار

نمرات 9 بخشی

تعريف توزيع بهنجار

مقايسه نمرات در نيمرخ

تفاوت روايي پيش بينی با روايي همزمان

فرمول محاسبه خطای معيار

 

منابع و ماخذ:

رهباردار،حميد(1384) ارزيابي آزمون هاي پيشرفت و الگوهاي ارزشيابي آموزشي. مشهد: انتشارات آيين تربيت.

رهباردار،حميد(1386). سنجش پرونده ای-پوشه کار. ارزشيابی کيفی-توصيفی. مشهد:انتشارات رايانه ای.

رهباردار،حمید(1386). سنجش تکوینی (ارزشیابی مستمر)مشهد:انتشارات رایانه ای.

رهباردار،حمید(1387).  ارزشیابی کیفی- توصیفی .مشهد:انتشارات رایانه ای.

سيف، علي اكبر.(1385)سنجش فرایند و فرآورده های یادگیری.تهران: دوران.