پاورپوینت مونتاژمکانیکی

پاورپوینت مونتاژمکانیکی

پاورپوینت مونتاژمکانیکی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 271 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تعاريف اتوماسيون:

الف – اتوماسيون عبارتست از هنركاربرد مكانيكي در ورود قطعات به ماشين و خروج آنها از ماشين (تغذيه و تخليه)، دور زدن وحركت قطعات بين عمليات (انتقال قطعات)، انتقال دادن ضايعات و انجاماين كارها در زماني برابر با زمان كار ماشين آلات، بنحوي كه بتوان تمام يا قسمتي از خط توليد را توسط دكمه اي از ايستگاهي كنترل كرد.

- هر چه تعداد عناصر كاري در ماشين مونتاژ بيشتر شود زمان سيكل بيشتر شده و در نتيجه نرخ توليد كاهش مي يابد.

- بنابراين در اين مونتاژ تك ايستگاهي محدود به هم توليد يا اين و نرخ توليد پائين است.

- براي نرخ توليد بالا بهتر است از سيستم هاي مونتاژ چند ايستگاهي استفاده شود.
- اهداف اتوماسيون خط جريان:

الف – كاهش هزينه نيروي انساني كاري

ب – افزايش نرخ توليد

ج – كاهش قطعات نيم ساخته

د – حداقل ممكن فاصله حمل و نقل بين عمليات

هـ – حرفه اي شدن عمليات

و – يكپارچگي عمليات

خط جريان اتوماتيك به دو حالت وجود دارد:

الف – نوع خطي يا مستقيم:

- يكسري ايستگاه كاري كه بصورت خط مستقيم استقرار يافته اند.

- حتي اگر چند گردش ْ90 در مسير حركت بدليل مرتب سازي قطعات، محدوديت طرح كارخانه يا دلايل ديگر وجود داشته باشد هنوز اين مدل خطي است.

- يك نمونه متداول از جريان خطي شكل مستطيلي است كه به كارگر اجازه مي دهد تا هم تغذيه مواد اوليه يا قطعه مبنا را انجام دهد و هم تخليه قطعه تمام شده.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

الف – كليات

ب – تاريخچه مونتاژ قطعات توليدي

ج – روشهاي مختلف مونتاژ

د – سيستم هاي انتقال قطعات در خط مونتاژ

هـ – تغذيه كننده هاي ارتعاشي، كاسه اي و رفت و برگشتي

و – مكانيزم انتقال قطعات در تغذيه كننده ها

ز – دستگاههاي جهت دهنده به قطعات مونتاژي و مكانيزم آنها

ح – خطوط تغذيه و مكانيزم قرار دادن قطعات در خط

ط – نحوه كاركرد ماشين هاي مونتاژ و مسائل اقتصادي مربوطه

ي – طراحي مكانيزمهاي مونتاژ