پاورپوینت جرم وممنتم يك كوانتا نور

پاورپوینت جرم وممنتم يك كوانتا نور

پاورپوینت جرم وممنتم يك كوانتا نور

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 13 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

پلانك در نظريه تابش، انرژي نور را به صورت كوانتيزه       E = nh  مطرح كرد.

اینشتین در نظريه فوتون ، نور رابصورت بسته هاي متمرکز انرژي و ذره اي به نام فوتون يا كوانتاي نور معرفي كرد.

در اينجا مبحث جرم و ممنتم يك كوانتا نور را مورد بررسي قرار ميدهيم.

رابطه هم ارزي جرم و انرژي

درسال 1905 اینشتین رابطه معروف انرژي خود را بصورت 2E = mc ارائه كرد.

میتوان ابتداآنرا بصورت E= Eo=moc2 در نظر بگیریم، كه درآن E0 انرژي در حال سكون وm0 جرم در حال سكون جسم هستند، همچنین از نظر دیمانسیون داریم:

مربع سرعت × جرمmc2 =  = انرژي

ٌW = F. X = ma . x = kg . m/sec2 . m =

kg(m/sec)2 j

 mc2 = kg. (m/sec)2 = j= انرژي

 

فهرست مطالب و اسلایدها

جرم وممنتم يك كوانتا نور

رابطه هم ارزي جرم و انرژي

مثال